Trang Chủ > Tin tức >

Tổng kết sự kiện đua top tháng 3 – Cuồng Phong

31-03-2020

Bang Hội Tích Luỹ GPOINT

 

TOP
Nhân vật đạt giải
1 Arsenal
2 Friend
3 TrumGame

Anh Hùng Diệt BOSS

 

TOP
Nhân vật đạt giải
1 DauXanh
2 SharkDW
3 HA1HIT

Anh Hùng Blood Castle

 

TOP
Nhân vật đạt giải
1 NvThanh
2 Silver
3 BabyX0ai

Hợp Lực Guild

 

TOP
Nhân vật đạt giải
1 MITOM
2 Toang
3 Boss

Anh Hùng Golden Dragon Baby

 

TOP
Nhân vật đạt giải
1 HungSeo
2 SharkMG
3 NvThanh
Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">