Máy chủ Thiên Mệnh Season 2 Dung luyện Season 2 Sự kiện Thiên Mệnh Hướng Dẫn SS2 Hướng Dẫn SS6

Hướng Dẫn Chơi Game

Xem thêm

Bảng Xếp Hạng

# Nhân vật Resets/Relifes
1 Toang 51/0
2 21day 51/0
3 VoThuongg 51/0
4 Nonstop 51/0
5 Beo1ta 51/0
6 Lucifer 51/0
7 HoaiNiem 51/0
8 HeineKen 51/0
9 Vespa 51/0
10 Vairio 51/0